Biên mục sách Bác Hồ

Biên mục sách Bác Hồ

Lượt xem:

BIÊN MỤC SÁCH BÁC HỒ    Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước, cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân ta học tập và noi theo. Đó là tấm gương của một con người tận trung với nước, tận hiếu với dân,... ...